Privacy Policy

Privacyverklaring

Bruines & Erkamp hecht veel waarde aan privacy en willen dat u op de hoogte bent over hoe Bruines & Erkamp met uw gegevens om gaat.

Met deze verklaring laten we weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen,
  • Niet met anderen zullen delen en
  • Zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de contactgegevens op onze website. Bruines & Erkamp zal dan binnen een redelijke termijn reageren.

Verwerking persoonsgegevens

Bruines & Erkamp volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de bepalingen zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijk persoon.

Bruines & Erkamp verwerkt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk is. Bruines & Erkamp gebruikt persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast verwerkt Bruines & Erkamp financiële en andere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening (overeenkomst) of wettelijk plicht.

Partners

Bruines & Erkamp maakt gebruik van partners die onze dienstverlening efficiënt en veilig laten verlopen. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers van IT systemen, software producten, gespecialiseerde adviseurs en ander dienstverleners.

De dienstverlening door deze partners gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Bruines & Erkamp. Indien deze partners noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd die een veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens waarborgen.

Delen van informatie

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan anderen, tenzij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is gesteld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen.

Rechten van betrokkenen

De betrokkene is de persoon van wie de gegevens wordt verwerkt.
Betrokkenen hebben het recht op inzage in de persoonsgegevens. Indien blijkt dat de verwerking van de persoonsgegevens niet correct of niet relevant zijn, heeft de betrokkenen het recht om correctie of verwijdering te verzoeken.

Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van de verwerking van hun gegevens.

Indien betrokkenen van hun recht gebruik wil maken, kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij Bruines & Erkamp.

Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer zij menen dat in haar rechten zijn geschonden.

Beveiliging

Bruines & Erkamp doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.
De computersystemen, ICT-netwerken en werklocaties zijn beveiligd. Deze maatregelen zijn volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

Ondanks alle technische- en organisatorische maatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Bruines & Erkamp pakt een melding direct op voor nader onderzoek en neemt die organisatorische en technische maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en Bruines & Erkamp te voorkomen.

Bewaartermijn

Bruines & Erkamp bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de afgesproken dienstverlening dan wel op grond van de wet is vereist.

Wijziging privacyverklaring

Bruines & Erkamp kan in de privacyverklaring wijzigingen aanbrengen. Het is daarom raadzaam met enige regelmaat deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.